ZARABIANIE ONLINE

HANDEL NA RYNKU FOREX

INWESTYCJE

Reguła 5%: Czym jest, jak działa i przykłady

Czym jest reguła 5%

Adam Hayes, PhD, CFA, jest pisarzem finansowym z ponad 15-letnim doświadczeniem w handlu instrumentami pochodnymi na Wall Street. Oprócz rozległego doświadczenia w handlu instrumentami pochodnymi, Adam jest ekspertem w dziedzinie ekonomii i finansów behawioralnych. Adam uzyskał tytuł magistra ekonomii w New School for Social Research oraz tytuł doktora socjologii na University of Wisconsin-Madison. Jest dyplomowanym analitykiem finansowym (CFA), posiada licencje FINRA 7, 55 i 63, a obecnie prowadzi badania i wykłada socjologię ekonomiczną i finansową na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

Czym jest zasada 5%

Zasada Pięciu Procent to zasada wydana przez Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), agencję odpowiedzialną za regulację brokerów i firm brokerskich w Stanach Zjednoczonych. Zasada ta, przyjęta w 1943 roku, stanowi, że brokerzy nie mogą pobierać więcej niż pięć procent prowizji, marży lub depozytu zabezpieczającego od zwykłych transakcji. Rutynowe transakcje obejmują transakcje notowane i pozagiełdowe, a także sprzedaż towarów i transakcje wolne od ryzyka.

Chociaż zasada 5% jest również znana jako polityka 5% depozytu zabezpieczającego lub polityka 5% depozytu zabezpieczającego, jest ona bardziej wytyczną niż faktyczną regulacją. Jej celem jest wymaganie od brokerów stosowania uczciwych i etycznych praktyk przy ustalaniu prowizji, tak aby cena płacona przez inwestora była rozsądnie powiązana z ceną rynkową kupowanych papierów wartościowych.

Kluczowe aspekty, o których należy pamiętać

Zasada pięciu procent, znana również jako zasada pięciu procent marży, jest wytyczną Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), która zaleca brokerom pobieranie nie więcej niż pięciu procent prowizji za transakcję.

Zasada pięciu procent jest zaleceniem, a nie faktyczną regulacją i ma na celu zapewnienie, że inwestorzy płacą rozsądne prowizje, a brokerzy ustalają swoje opłaty w sposób etyczny.

Niektóre osoby lub papiery wartościowe mogą nie być regulowane przez FINRA, a zatem mogą nie podlegać zasadzie pięciu procent. W kontekście inwestycyjnym zasada 5% może również oznaczać, że żadne pojedyncze papiery wartościowe lub aktywa nie mogą stanowić więcej niż 5% portfela.

Jak działa zasada 5%

Zasada 5% nie określa żadnych standardów obliczania prowizji lub opłat. Zamiast tego określa wytyczne dla brokerów. Zasada ma zastosowanie do różnych transakcji, w tym

  • Transakcje główne: Broker kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe z własnego zasobu i otrzymuje prowizję lub opłatę za transakcję;
  • Proxy trading: Broker działa jako pośrednik i otrzymuje prowizję od transakcji;
  • Handel produktami: Broker sprzedaje klientowi papier wartościowy i wykorzystuje wpływy z tego tytułu do zakupu innego papieru wartościowego. Broker sprzedaje produkt klientowi, a następnie sprzedaje go innemu brokerowi;
  • Handel bez ryzyka: W tym rodzaju handlu jednoczesnego spółka kupuje papiery wartościowe z własnych zapasów i natychmiast sprzedaje je klientowi.

Istnieje kilka wyjątków od tej zasady. Na przykład zasada ta nie ma zastosowania do papierów wartościowych sprzedawanych za pośrednictwem prospektu emisyjnego, np. w ramach oferty publicznej. Według FINRA, "Rada kilkakrotnie zmieniała tę zasadę, za każdym razem potwierdzając filozofię wyrażoną w 1943 roku".

Jak ustalane są rozsądne opłaty

Jeśli celem zasady 5% jest ustalenie rozsądnych opłat, pojawia się naturalne pytanie: w jaki sposób firma określa, co jest uczciwe? Przy określaniu uczciwej i rozsądnej prowizji brane są pod uwagę następujące czynniki

Zasada 5%: jak z niej korzystać

Cena bazowego papieru wartościowego

  • Całkowita wartość transakcji (duże transakcje mogą korzystać z niższej prowizji);
  • Rodzaj papieru wartościowego (np. opcje i transakcje kapitałowe mają wyższe prowizje niż obligacje);
  • Całkowity koszt usług uczestnika;
  • Koszt realizacji transakcji (niektóre firmy wymagają minimalnej wielkości transakcji).

Należy zauważyć, że każdy z powyższych czynników może skutkować wyższymi lub niższymi prowizjami niż 5%; prowizje mogą być znacznie niższe niż 5% w przypadku prostych i dużych transakcji na akcjach i znacznie wyższe niż 5% w przypadku małych i złożonych transakcji na papierach wartościowych o niższym wolumenie obrotu.

Przykład zasady 5%

Jeśli klient chce kupić 100 akcji hipotetycznej spółki po cenie 10 dolarów za akcję, całkowita wartość transakcji wynosi 1000 dolarów. Jeśli minimalna wartość transakcji brokera wynosi 100 dolarów, całkowita prowizja wyniesie 10% kwoty transakcji, czyli znacznie więcej niż zasada 5%. Jeśli jednak klient z góry zna minimalną wartość transakcji, zasada ta nie ma zastosowania.

Szczególne względy

Zasada 5% ma również inne znaczenie. Z perspektywy inwestycyjnej może oznaczać, że nie więcej niż 5% portfela powinno być przypisane do pojedynczego papieru wartościowego - innymi słowy, łączne udziały jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, akcji spółek, a nawet akcji branżowych nie powinny przekraczać 5% całkowitych aktywów inwestora. Zasada ta nie została ustanowiona przez żadną agencję inwestycyjną; jest to po prostu ogólna zasada podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zasada 5% jest punktem odniesienia, który pomaga inwestorom w dywersyfikacji i zarządzaniu ryzykiem. W ramach tej strategii nie więcej niż 1/20 portfela inwestora może być zainwestowana w jedną akcję, co pozwala uniknąć znacznych strat w przypadku słabych wyników lub bankructwa spółki.

Które akcje nie są chronione polityką 5% premii

Wszystkie akcje wyemitowane w ramach prospektu emisyjnego nie są objęte polityką 5% premii. W rzeczywistości wszystkie prowizje i opłaty są określone w prospekcie emisyjnym. To samo dotyczy otwartych funduszy inwestycyjnych lub ofert papierów wartościowych.

Kto jest zwolniony z zasad FCA

Niektóre osoby są zwolnione z zasad FCA. Zwolnione z rejestracji FINRA są osoby, których funkcje mają charakter administracyjny/wykonawczy, komandytariusze lub osoby zaangażowane w transakcje realizowane wyłącznie na giełdzie.

Jak opracowano politykę 5%

Rada Dyrektorów FINRA przyjęła tę politykę w 1943 roku w odpowiedzi na informacje zwrotne od klientów dokonujących transakcji. Ogólnie rzecz biorąc, większość badań opartych na transakcjach jest przeprowadzana przy stopie zwrotu wynoszącej 5% lub mniej.

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), który reguluje działalność brokerów i firm brokerskich w Stanach Zjednoczonych, ustanowił wymóg znany jako "zasada 5%". Zasada ta, której początki sięgają 1943 r., stanowi, że prowizje, marże i spready od zwykłych transakcji (w tym notowań giełdowych i pozagiełdowych, sprzedaży gotówkowej i transakcji wolnych od ryzyka) nie mogą przekraczać 5%.

Recenzje

Zostaw recenzję